wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
We geven hierbij weer hoe de Shafi’i (NL) school over de jihad denkt. Ter informatie, de Shafi’i school is één van de vier grote scholen van de soennitische Islam en wordt wereldwijd door ongeveer 28% van de moslims en door de religieuze overheden van volgende landen gevolgd: Egypte, Somalië, Yemen, Saoedi-Arabië, Indonesië, Thailand, Singapore, de Filippijnen, Vietnam, Cambodja, de Malediven, Sri Lanka, bepaalde staten in India, Mauritanië, Ethiopië, Israel, de Palestijnse gebieden, het grootste deel van Libanon, Syrië. De Shafi’i school is de officiële school gevolgd door de regeringen van Brunei, Maleisië en Indonesië.

In de meeste van bovenvermelde landen is een deel van de wetgeving op de Shariah gebaseerd en worden de wetboeken van de Shafi’i school gevolgd. Deze wetboeken zijn dus au sérieux te nemen en niet te behandelen als historische documenten waar men verder weinig aandacht aan moet besteden. Zij zijn het resultaat van een consensus van een groot aantal geleerden en niet van een paar individuen die hun discours in het Westen aanpassen aan hetgeen men er redelijkerwijze kwijtkan.
In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

o9.0  Jihad
(Jihad betekent oorlog tegen niet-Moslims en stamt etymologisch af van het woord mujahada, wat betekent oorlogvoering om de religie te vestigen.  En dit is de kleine Jihad.

Wat betreft de grote Jihad, dit is een innerlijke strijd met jezelf, je ego (nafs), dit is waarom de Profeet (vzmh) zei, toen hij terugkeerde van de Jihad,
“We zijn teruggekeerd van de kleine Jihad naar de grote Jihad.”


Onze commentaarDeze mensen draaien niet rond de pot. De openingszin heeft het niet over hetgeen moslims en politiek correcte niet-moslims de mensen zo graag willen doen geloven, namelijk dat jihad vooral een spirituele strijd is om zichzelf te verbeteren en enkel in extreme gevallen geweld kan betekenen en dan nog allen maar in geval van zelfverdediging.
Neen, jihad is volgens deze groep geleerden een agressieve strijd om de Islam als systeem te installeren, “de religie te vestigen”, hetgeen praktisch betekent de shariah of islamitische wet invoeren.
Men vermeldt er dan nog even in het kort bij dat er ook een spirituele jihad bestaat. Dit is echter gebaseerd op een niet-betrouwbare of zwakke overlevering en dus geen basis voor de islamitische “theologie”. Bewijs is dat men in de rest van het hoofdstuk over jihad daar ook verder geen aandacht meer aan besteedt.

Het is ook zo dat in islamitische landen jihad in het dagelijks woordgebruik gewoonweg oorlog betekent, zowel offensief als defensief. Moslims in het Westen kunnen dit natuurlijk niet zeggen en dus vindt men teksten uit over de spirituele natuur van de jihad. Deze teksten worden dan herhaald tot men ervan overtuigd is dat jihad iets spiritueels betekent.

Voor zover ons bekend is er geen enkele groepering in de wereld die “Islamic Jihad” heet en die zich enkel met educatief en caritatief werk bezighoudt en helemaal niet met gewapende strijd. In tegendeel, groeperingen die “islamic Jihad” heten, zijn doorgaans de meest extreme “militanten”.
In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

 HET VERPLICHTE KARAKTER VAN JIHAD.

o9.1  Jihad is een gemeenschappelijke plicht.  Als er genoeg mensen zijn om het succesvol uitvoeren, is het niet langer een verplichting voor anderen (O: het bewijs hiervan is de uitspraak van de profeet (vzmh):
“Hij die de uitrusting voor een soldaat in de Jihad verstrekt, heeft zelf de Jihad uitgevoerd.”
En Allah de allerhoogste zei:
“Diegenen der gelovigen die niets doen, met uitzondering der onbekwamen, zijn niet gelijk aan degenen die met hun rijkdommen en hun persoon terwille van Allah strijden. Allah heeft degenen, die met hun rijkdommen en hun persoon strijden doen uitmunten boven de rustenden en aan ieder heeft Allah het goede beloofd. Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning” (Koran 4.95)

Als geen van de betrokkenen Jihad uitvoerde en deze vindt dus niet plaats alhoewel er een mogelijkheid was om Jihad uit te voeren, zou iedereen die er zich van bewust is dat het verplicht is, schuldig zijn aan zonde.  In de tijd van de profeet (vzmh) was Jihad een gemeenschappelijke verplichting na zijn emigratie (hijra) naar Medina.  In latere tijden waren er twee mogelijkheden met betrekking tot niet-moslims.


De eerste is wanneer zij in hun eigen landen zijn, in dat geval is Jihad een gemeenschappelijke plicht en dit is wat de auteur bedoelt als hij zegt, “Jihad is een gemeenschappelijke plicht” bedoeld voor de moslims elk jaar.

De tweede mogelijkheid is als niet-moslims een moslim land of een buurland ervan binnenvallen, in dit geval is Jihad een persoonlijke verplichting voor de inwoners van dat land, die de niet-moslims moeten terugdrijven met alle middelen die er zijn.

o9.2  Jihad is een persoonlijke verplichting voor allen “die aanwezig zijn in de frontlinie (A: en vluchten is een ernstig vergrijp) (O: op voorwaarde dat men in de mogelijkheid is om te vechten.  Indien niet in de mogelijkheid, vanwege ziekte of de dood van zijn rijdier, als men niet in de mogelijkheid is om te voet te vechten, of als men niet meer in het bezit is van een wapen, is het toegestaan om te vertrekken.  Men mag ook vertrekken als het leger van niet-moslims meer dan tweemaal zo groot is als het moslimleger.
Onze commentaarDeze zin is belangrijk voor moslims in België Een alternatief voor het zelf voeren van gewapende strijd is om financiële of logistieke steun te verlenen aan groeperingen die wereldwijd het territorium van de moslims verdedigen of uitbreiden.
In België bestaat zoals iedereen weet een ruime mate van godsdienstvrijheid. Moet men dan in naam van de godsdienstvrijheid toelaten dat islamitische jihad-bewegingen zoals Hamas, Islamic Jihad, Al-Qaeda, de Taliban, Jama’a Islamia, ... financieel ondersteund worden door Belgische moslims? Moeten moslims die de Shafi’i school volgen, jaarlijks een maand verlof zonder wedde kunnen nemen om de Jihad te kunnen doen die volgens deze school “een gemeenschappelijke plicht is”, “bedoeld voor de moslims elk jaar”?
Zoals een moslima goede punten scoort bij Allah wanneer zij een hoofddoek draagt, zo scoren alle moslims goede punten wanneer zij de jihad uitvoeren of op één of andere manier ondersteunen. Zou men dan misschien de Jihad als goed religieus doel moeten erkennen en de stortingen aan jihadorganisaties fiscaal aftrekbaar maken? Zou dit geen gebaar van goede wil kunnen zijn aan de Belgische islamitische gemeenschap, zodat zij zich hier eindelijk eens gaat thuisvoelen.

Het eerste geval van Jihad is dus het aanvallen van niet-moslims die zelf niet aanvallen, dus een agressieve aanval tegen niet-moslims met als doel zoals hierboven beschreven in koranverzen 2.193 en 8.39, dat de “godsdienst alleen voor Allah is

Het tweede geval is wanneer een moslimland zelf aangevallen wordt, dan moet het zich logischerwijze verdedigen. Dit is dus de defensieve Jihad waarover men het meestal heeft bij discussies over het begrip Jihad. En dit is dus inderdaad een aspect ervan.In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

WIE IS VERPLICHT TE VECHTEN IN JIHAD.

o9.4  Degenen die geroepen zijn (O : om Jihad uit te voeren als gemeenschappelijke plicht) is elke gezonde man die de puberteit heeft bereikt en gezond van geest is.
o9.5  De volgenden mogen niet vechten in Jihad;
(1) iemand met schulden, behalve als zijn schuldeisers hem toestemming geven.
(2) Of iemand met maar 1 moslim ouder, behalve als zij toestemming geven.


Tenzij de moslims omsingeld zijn door de vijand, in dat geval is het toegestaan te vechten zonder toestemming.o9.6  Het is beledigend om een militaire expeditie uit te voeren tegen vijandelijke niet-moslims zonder toestemming van de kalief (A : alhoewel als er geen kalief (def: o25) is, geen toestemming nodig is).


o9.7  Moslims mogen geen hulp zoeken bij niet-moslim bondgenoten, behalve als de moslims in de minderheid zijn en de bondgenoten welgezind zijn tegenover de moslims.
Onze commentaar
Deze paragraaf heeft het over de offensieve Jihad om niet-moslim landen binnen te vallen om de Islam te verspreiden. Dit is een zaak van volwassen mannen.


In het geval van de defensieve Jihad, dus wanneer moslims zelf aangevallen worden of hun land door niet-moslims bezet wordt, dan is volgens o9.3 niet alleen iedereen verplicht om deel te nemen, ook vrouwen en kinderen, maar moeten ze ook geen toestemming vragen van respectievelijk echtgenoot of ouders.

De kalief moet toestemming geven, dit is uit taktische overwegingen om te vermijden dat zomaar iemand een oorlog start terwijl de kalief nog niet optimaal voorbereid is.  In het geval van de huidige situatie is er geen kalief en kan iedereen een militaire expeditie uitvoeren, zoals bvb. Al-Qaeda doet.

Deze regel leidt natuurlijk tot grote verwarring en geweld tussen moslims onderling. De koning van Saoedi-Arabië riep de hulp van de VS in, na de invasie van Koeweit door Irak. De voorwaarden hiernaast gesteld waren vervuld. De VS zijn een bondgenoot. Maar Al-Qaeda bekijkt dit anders en zegt dat de VS een geheim agenda hebben en de moslims niet welgezind zijn. Zij beschouwen de vreemde niet-moslim troepen van de VS dus als bezetting die volgens o9.3 “met alle mogelijke middelen” dienen bestreden te worden. En zo gaat men natuurlijk eeuwig door met vechten.
In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

DE DOELSTELLINGEN VAN JIHAD.

o9.8  De kalief strijdt tegen Joden, Christenen en Zoroastra’s (N : aangenomen dat hij hen eerst heeft uitgenodigd tot de islam in geloof, indien zij weigeren, hen dan uitnodigt tot de sociale orde van islam door de niet-moslim belastingen te betalen (jizya def : o11.4) –het symbolische gebaar - niet het geld op zich - terwijl ze hun oude geloof kunnen blijven belijden) (O : en de oorlog duurt voort) totdat zij moslim worden ofwel de niet-moslim belasting betalen (O : in overeenstemming met het woord van Allah de allerhoogste).“Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in Allah noch in de laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.” (Koran 9:29)

Tot de tijd en plaats voor de definitieve wederopstanding van Jezus (vzmh) zal alleen Islam geaccepteerd worden, want het aannemen van de belastingen zal enkel effectief zijn totdat Jezus (vzmh) neerdaalt, dit is de Goddelijk geopenbaarde wet van Mohammed (vzmh), zoals de Profeet (vzmh) zei :
  “Ik ben de laatste, er zal geen profeet na mij komen.”
Dit spreekt de terugkeer van Jezus (vzmh) niet tegen, want Hij zal niet handelen volgens het Evangelie, maar als volgeling van onze Profeet (vzmh).

o9.9  De kalief bestrijdt alle volkeren totdat zij moslim worden (O : omdat zij niet mensen van het Boek zijn, noch gehonoreerd worden als mensen van het Boek, en geen genoegen wordt genomen met het betalen van de belastingen (jizya)) (n : alhoewel volgens de Hanafi school volkeren van alle andere religies, zelfs afgodendienaren, onder bescherming mogen leven van de Islamstaat, als zij, ofwel moslim worden, ofwel belasting betalen, de enige uitzondering hierop zijn Islam afvalligen en afgodendienaren van Arabische afkomst, geen van dezen hebben een andere keuze dan Moslim worden. (al-Hidaya sharh Bidaya al mubtadï (y21), 6.48-49)).
Onze commentaar
Er zijn 2 categorieën van niet-moslims. De eerste zijn de Joden, Christenen en Zoroastra’s (oude Perzische godsdienst). Vooraleer de moslims aan te vallen, worden zij “uitgenodigd” om zich tot de Islam te bekeren.
Er zijn dan 3 opties:
- zij worden moslim en hun land wordt opgeslorpt in het islamitische rijk en zij worden zoals alle andere moslims behandeld
- zij behouden hun geloof op voorwaarde dat zij een speciale belasting (jizya) voor niet-moslims betalen. Hun land wordt opgeslorpt in het islamitische rijk en zij onderwerpen zich aan de islamitische wetgeving die hen discrimineert onder andere in geval van gemengde huwelijken of conflicten met moslims. Op het gebied van familierecht waar geen moslims bij betrokken zijn, volgen zij hun eigen rechtspraak.
- Indien zij de vorige 2 opties verwerpen is er oorlog tot zij ofwel dood zijn of toch optie 1 of 2 aanvaarden.

Een niet-moslim die het vers hiernaast durft te citeren om aan te tonen dat de Islam agressief is tegenover niet-moslims wordt steevast voor islamofoob uitgemaakt met het verwijt dat hij verzen uit hun context haalt. Maar alle islamitische geleerden zijn het erover eens dat de context van dit vers (zoals in andere islamitische bronnen beschreven staat) deze is zoals vermeld onder o9.8.

De tweede categorie van niet-moslims zijn alle anderen, zij hebben de keuze tussen moslim worden of sterven. Dit is gebaseerd op volgend koranvers:

9.5. Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen, laat hun weg dan vrij. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

DE REGELS VAN OORLOGVOEREN.

o9.10  Het is niet toegestaan (A : in Jihad) vrouwen en kinderen te doden, tenzij zij vechten tegen Moslims.  Noch is het toegestaan om dieren te doden, tenzij zij worden bereden in de strijd tegen Moslims, of als het doden van hen, helpt de vijand te verslaan.  Het is toegestaan om oude mannen te doden (O : oude man (shaykh) betekent iemand ouder dan veertig jaar) en monniken.
o9.11  Het is onwettig (A : in Jihad) om niet-moslims die bescherming genieten van een moslim, te doden (O : op voorwaarde dat het aantal niet-moslims beperkt is en zij de moslims die hen beschermen niet schaden of spionnen zijn), op voorwaarde dat de Moslim die bescherming verleent de puberteit bereikt heeft,  gezond van geest is en dit vrijwillig doet (O : en geen gevangene of spion van hen is).
o9.12  Degene die zich bekeert tot de Islam voordat hij gevangen genomen wordt, mag niet gedood worden, noch mag zijn bezit geconfisceerd worden, of zijn jonge kinderen gevangen genomen worden.

o9.13  Als een kind of vrouw gevangen genomen wordt, worden zij automatisch slaven en het vorige huwelijk van de vrouw wordt onmiddellijk geannuleerd.


wp0025ecd4.png
In haar boek “Reliance of the Traveller” stelt de Shafi’i school:

VREDESBESTANDEN.

o9.16  (O : De auteur vermeldt niets over vredesbestanden.  In de Heilige Wet betekent een bestand, een vredesverdrag met vijanden van de Islam, een onderbreking van het vechten voor een gespecificeerde periode, tegen betaling of iets anders.  De basis hiervoor omvat verzen uit de Koran zoals deze :
(1) “Een vrijstelling van Allah en zijn boodschapper…” (Koran 9.1);

(2) “En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe…” (Koran 8:61);

net als het vredesverdrag dat de Profeet (vzmh) opstelde met Quraysh in het jaar Hudaybiya, zoals beschreven door Bukhari en Muslim.
Bestanden zijn toegestaan, niet verplicht.  De enige persoon die een bestand kan uitvoeren is een moslimleider van een regio (of zijn vertegenwoordiger) met iemand van de niet-moslims uit de regio, of de kalief (of zijn vertegenwoordiger).  Een verdrag gemaakt met een ander dan een deel van de niet-moslims of met alle niet-moslims, vooral in Indië of klein-Azië, kan alleen de kalief (of zijn vertegenwoordiger) over beslissen, het is een erg belangrijke kwestie, want het brengt gebrek aan succes van Jihad met zich mee, al dan niet globaal of lokaal, en onze belangen moeten daarin zeker gesteld worden, daarom is het beter de beslissing in alle omstandigheden over te laten aan de kalief, of iemand die de kalief vertegenwoordigt en de belangen van diverse gebieden verzekert.

Er moet een hoger doel zijn met het maken van een vredesverdrag dan enkel het behoud van een status quo.   Allah de Allerhoogste zegt,

“Weifelt daarom niet noch roept om vrede, want gij zult de overhand hebben. Allah is met u en Hij zal uw daden niet teniet doen.” (Koran 47:35)
Belangen die een vredesverdrag rechtvaardigen zijn; zwakte van Moslims door een gebrek aan aantallen of materiaal, of de hoop dat een vijand Moslim wordt, de Profeet (vzmh) sloot een vredesverdrag van vier maanden met Safwan ibn Umayya,  in de hoop dat hij zich zou bekeren en hij trad toe tot de Islam voordat deze tijd verstreken was.  Als de moslims zwak zijn kan er een vredesverdrag gesloten worden voor tien jaar indien nodig, want de Profeet (vzmh) sloot een verdrag met Quraysh voor deze periode, zoals beschreven wordt door Abu Dawud.  Het is niet toegelaten om deze periode (van 10 jaar) te overschrijden, elk nieuw bestand dat gesloten wordt zal tien jaar niet overschrijden.
De regels van een bestand zijn gescheiden van deze van de niet-moslim belastingen, namelijk, als een geldig bestand gesloten is, blijven niet-moslims beschermd totdat het bestand verloopt.

Onze commentaar
Een vredesbestand in de Islam betekent niet wat we ons daarbij doorgaans voorstellen, met een blijvende vrede als doel. Neen, het betekent gewoon het onderbreken van de vijandelijkheden om terug op krachten te komen en zich voor te bereiden op de volgende faze van de strijd.


8.61 is weerom een koranvers dat meestal uit zijn “context” gehaald wordt. De “context” is door Ibn Ishaq beschreven in zijn “biografie van Mohammed” op blz 326: “Dan zei Hij [Allah], “En als zij tot vrede neigen, neigt u er dan ook toe…”, dit betekent wanneer zij jou om vrede vragen op basis van de Islam, sluit dan vrede op die basis.
Vrede in de Islam kan dus indien je het gezag van de islamitische staat aanvaardt maar niet om als gelijken vreedzaam naast elkaar te leven.
Dit was een verdrag dat Mohammed voor 10 jaar afgesloten had en dat hij gebroken heeft wanneer hij zich sterk genoeg voelde voor de eindstrijd tegen de Quraysh van Mekka.
Begin 2008 stelde Hamas aan Israël ook een vredesbestand van 10 jaar voor. Niet met de bedoeling om Israël eindelijk als staat te erkennen maar om zich te bewapenen en voor te bereiden op de volgende faze van de gevechten. Het verdrag van Hudaybiya was ook zodanig opgesteld dat elke partij zonder problemen redenen kon vinden om de tegenpartij te verwijten van contractbreuk.
In België begrijpt zo goed als niemand dat Hamas het voorbeeld van Mohammed voor ogen hield en niemand stelt zich de vraag waarom juist een verdrag van 10 jaar (??).

En dat hoger doel is natuurlijk de Islam overal verspreiden en iedereen aan het islamitisch gezag onderwerpen.

Jullie zullen winnen want jullie werken voor Allah, dus vraag niet om vrede want je vijanden zullen jullie ook slecht behandelen als zij sterker zijn zegt volgend koranvers:
60.2. Als zij de overhand over u krijgen zullen zij als vijanden tegenover u handelen, en zij zullen hun handen en tong naar u uitsteken om u kwaad te berokkenen, en zij wensen vurig dat gij ongelovigen zult worden.

Een bestand als tactisch maneuver dus. Geen blijvende vrede als gelijken naast elkaar.


STUDIE VAN DE ISLAM

JIHAD: Jihad volgens de Shafi’i school
Hier volgen dan een aantal koranverzen die dienen om aan te tonen dat de Koran gewapende strijd voorschrijft. Er zijn nog  honderden andere verzen die de gelovige oproepen om te vechten en die degenen die hierbij aarzelen ervan langs te geven. Zelf zouden wij volgende verzen gekozen hebben om het doel van de Jihad te illustreren:

2.193. En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen.

8.39. En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen.

Vanaf het moment dat Mohammed met zijn “missie” begon is er altijd “vervolging” geweest. In de beginperiode in Mekka kwam dit door het feit dat Mohammed op een voor die tijd uitzonderlijk agressieve manier verbaal tekeer ging tegen mensen die een andere godsdienst volgden en zijn profeetschap niet erkenden. Later in Medina kwam dan het militair gedeelte met een onophoudelijke oorlog. Sindsdien is er nog niets veranderd.

“Vervolging” is in de Islam een breed begrip en omvat alles wat het beleven en verspreiden van de Islam in de weg staat. Meisjes die op school geen hoofddoek mogen dragen worden vervolgd en daar moet een goede moslim zich tegen verzetten. Onderstaand vers zegt zelfs: “vervolging is erger dan doden”:

2.217. Zij vragen u omtrent het vechten in de heilige maand. Zeg: "Het vechten hierin is een grote overtreding, maar de mensen van de weg van Allah af te houden en Hem ondankbaar te zijn en (de toegang tot) de Heilige Moskee (te verhinderen) en haar mensen er van te verdrijven, is bij Allah een grotere zonde; en vervolging is erger dan doden." En zij zullen niet ophouden, u te bevechten, totdat zij u van uw geloof hebben afgebracht, als zij kunnen. Maar wie onder u zich van zijn geloof afkeert en sterft als een ongelovige – diens werken zullen tevergeefs zijn in deze wereld en in de toekomende. Dezulken zijn de bewoners van het Vuur en zij zullen daarin verblijven.

Een van de redenen achter de vervolging is het feit dat Mohammed door het invoeren van honderden specifieke gedragsregels een scheiding in de maatschappij veroorzaakte en nog altijd veroorzaakt tussen moslims en niet-moslims. De Koran verwenst niet-moslims ook honderden keren naar de hel en gebruikt daarbij weinig diplomatieke termen zoals bvb. in :

8.55. Voorzeker, in de ogen van Allah zijn zij, die (de waarheid) verwerpen erger dan beesten want zij willen niet geloven.

Niet echt een uitnodiging om moslims en niet-moslims in harmonie te laten samenleven. Wij hebben het raden naar waar de idee vandaan komt dat de Islam andere godsdiensten respecteert.

Daarnaast is ook de agressieve wijze waarop Mohammed tegen andersgelovigen tekeer ging, een recept voor een eeuwigdurend conflict met niet-moslims.
De koranische basis voor Jihad, volgens Islamitische geleerden zijn verzen uit de Koran zoals:
(1) “Vechten is U geboden” (Koran 2:216);
(2) “Grijpt hen en doodt hen waar je hen ook vindt” (Koran 4:89)
(3) “Bestrijdt de afgodendienaren allen tezamen” (Koran 9:36)
De hiernaast vermelde Hadith is een mooi bewijs voor de agressieve natuur van Mohammed’s boodschap. Kan je je inbeelden dat iemand zegt dat hij moet vechten tegen de moslims tot zij zeggen dat Jezus de zoon van God is of dat ze anders niet meer veilig zijn? En dan zijn moslims verwonderd dat de mensen “bang” zijn voor de Islam. Islamofoben!

Vermelde Hadith is gewoon een oorlogsverklaring aan alle niet-moslims. Er is niets “defensiefs” aan deze uitspraak. Er zijn verschillende hadith die hetzelfde vertellen: Bukhari 1.2.24, Muslim 1.29, 1.30, 1.31, 1.32 en 1.33.

De militaire expedities vonden plaats in de periode dat Mohammed in Medina woonde, dus in de laatste 10 jaren van zijn leven. Hij heeft dus aan 27 expedities zelf deelgenomen en 47 keer mensen uitgestuurd om oorlog te voeren, dus 74 keer op 10 jaar tijd of gemiddeld meer dan een keer om de 2 maanden. Voor de volledigheid moet erbij gezegd worden dat een aantal van deze expedities geen oorlogen tussen gewapende groepen waren maar missies die al dan niet gelukt zijn, om bepaalde van zijn critici uit te schakelen. Nu zou men van buitengerechtelijke executies spreken.

Gedocumenteerde voorbeelden zijn Ka’b bin Al-Ashraf, Asma bint Marwan, Abu Afak, ... Zie ook de webpagina “Ik heb overwonnen door middel van terreur”. Het minste dat kan gezegd worden is dat Mohammed er niet in geslaagd is om mensen op een vreedzame manier te overtuigen of dat hij geweldloosheid voorstond.

Terwijl het Nieuwe Testament zegt in:
Mattheus 5.44: “hou van je vijanden en bid voor degenen die je vervolgen

spoort de Koran de gelovige aan om tegen zijn vijanden te vechten én hen te doden in volgend vers maar ook in tientallen andere verzen:

9.111: Voorzeker, Allah heeft van de gelovigen hun persoon en hun bezittingen gekocht in ruil voor het paradijs – zij vechten voor de zaak van Allah en zij doden en worden gedood – een onfeilbare belofte in de Torah en het Evangelie en de Koran. En wie is getrouwer aan zijn belofte, dan Allah? – Verheugt u dan in de verbintenis, die gij met Hem hebt gesloten en dat is de grote zegepraal.

Bovendien waren volgens de biografieën van Mohammed de meeste oorlogen die hij gevoerd heeft geen defensieve maar offensieve oorlogen, vaak tegen argeloze burgers. Van Jezus, Boeddha of Ghandi zijn geen gelijkaardige agressies gerapporteerd.
en Hadiths verzameld door Bukhari en Muslim waarin de Profeet (vzmh) zei:
“Ik werd opgedragen om de mensen te bevechten totdat zij getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed de Profeet is van Allah, en zij het gebed verrichten, en zakaat betalen.  Als ze dit getuigen, worden hun bloed en bezittingen gespaard door mij, behalve wat betreft de rechten die de Islam over hen heeft.  En hun uiteindelijke afrekening is bij Allah”;en de Hadith opgeschreven door Muslim,
“Om in de ochtend of de avond op te trekken om te vechten in het pad van Allah is beter dan de hele wereld en alles wat die wereld bevat.”

Details over Jihad vind men in de optekeningen van de militaire expedities van de Profeet (vzmh), inclusief zijn eigen krijgstochten en deze waar hij anderen naartoe stuurde.  De eerstgenoemden bestaan uit degene die hijzelf heeft bijgewoond, ongeveer zevenentwintig (anderen zeggen negenentwintig).  Hij vocht zelf in acht ervan en slechts een persoon werd gedood door zijn nobele hand, nl. Ubayy ibn Khalaf, in het gevecht van Uhud.  Op latere expedities stuurde hij anderen om te vechten, terwijl hijzelf in Medina bleef, (dit waren er in totaal zevenenveertig).


   o9.3  Jihad is ook (O: persoonlijk) verplicht voor iedereen (O: bekwaam om het uit te voeren, man of vrouw, oud of jong) als de vijand de moslims omsingeld hebben (O: aan elke zijde ons territorium zijn binnengedrongen, zelfs als het land bestaat uit ruines, wildernis of bergen.  Niet-moslims die een moslim land binnendringen is een belangrijke zaak die niet genegeerd mag worden, maar beantwoord moet worden met inspanning en strijd om hen af te weren met alle mogelijke middelen.  Als de mogelijkheid (A : aangaande het boven-staande) er is om mensen te verzamelen, van proviand te voorzien en hen uit te rusten voor oorlog.  Als deze mogelijkheid er niet is, als de vijand de moslims hebben over-meesterd zodat ze niet in de mogelijkheid zijn om zichzelf van proviand te voorzien of zich op oorlog voor te bereiden, zal eenieder die weet dat hij door een niet-moslim zal gedood worden na gevangenneming, zichzelf tot het uiterste moeten verdedigen met alle mogelijke middelen.  Maar als er geen zekerheid is dat hij gedood zal worden, maar slechts gevangengenomen, heeft hij de keuze om te vechten of zich over te geven.  Ook de vrouw heeft de keuze tussen vechten of overgave als ze zeker is dat ze geen onfatsoenlijke daden zal moeten ondergaan indien gevangen.  Indien onzeker over dit lot is ze verplicht te vechten en overgave is niet toegestaan.
Het derde geval is wanneer ergens ter wereld moslims aangevallen worden of hun land bezet wordt door niet-moslims. We denken dan aan Palestina, Irak, Afghanistan, maar ook aan Tsetsjenië bezet door de Russen, de golfstaten waar Amerikaanse troepen gelegerd zijn, het zuiden van de Filippijnen en van Thailand die bezet zijn door respectievelijk de “Christelijke” Filippijnse staat en de “Boeddhistische” Thaise staat, Kashmir dat bezet is door de “Hindoeistische” Indische staat, Kosovo dat bezet was door de “Christelijke” Servische staat en binnenkort ook andere delen van Europa met een lokale moslimmeerderheid.

Hier is het de plicht van elke moslim om hulp te bieden “met alle mogelijke middelen”. En dit is hetgeen bewegingen als Al-Qaeda wereldwijd ter harte nemen.
Vermoedelijk hebben zij ook de islamitische wetboeken gelezen en kijken zij uit naar de grote beloning die de Koran in vers 4.95 belooft namelijk dat “Allah zal de strijders boven de stilzittenden doen uitblinken door een grote beloning”. Wie neemt het hen kwalijk dat zij hun godsdienst volgen zoals deze beschreven en geïnterpreteerd wordt door islamitische geleerden? Betekent Islam niet vrede?
o9.14  Als een volwassen man gevangen genomen wordt beslist de kalief (O : van de Islam en Moslims) of de gevangene wordt gedood, slaaf wordt, vrijgelaten wordt zonder iets te betalen of gebruikt wordt voor losgeld of  geruild wordt voor een, door de vijand gevangen genomen Moslim.
Als de gevangene Moslim wordt (O : Voordat de kalief beslist heeft over zijn lot), mag hij niet gedood worden en 1 van de 3 andere alternatieven dient gekozen te worden.


o9.15  In Jihad is het toegestaan om de bomen van de vijand om te hakken en hun woningen te vernielen.
Mannen hebben minder geluk. Alles hangt af van de gemoedsgesteltenis of de taktische overwegingen van de kalief. In het slechtste geval wordt de gevangene gewoon gedood. Sommige moslims beweren dat de Conventie van Genève in de praktijk al door Mohammed toegepast werd. Het doden van mannelijke gevangenen en het tot (sex)slavin maken van vrouwen is echter volledig het tegengestelde van hetgeen de Conventie van Geneve voor ogen heeft.


Hierbij moeten we onwillekeurig aan het World Trade Center in New York denken.