wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

GETUIGENISSEN EX-MOSLIMS

Getuigenis van een bekeerde ex-moslim (15 April 2008)

 

Ik heb mij al heel lang geleden tot de Islam bekeerd. Ik kom uit een streng katholiek gezin en ben in een liefdevolle omgeving opgegroeid. Ik heb mij altijd goed thuis gevoeld in het katholieke "systeem". Niettegenstaande mijn bekering een schok was voor mijn ouders, hebben zij mij altijd als hun zoon blijven aanvaarden en liefhebben. Op dat punt en nog vele andere zijn mijn ouders echte christenen.

 

Vele mensen bekeren zich tot de Islam omdat hun partner moslim is. Ze denken dat de Islam gelijk is aan het Christendom plus Mohammed; een soort versie 2.1 van de Windows van de religie. Voor mannen zoals mij is dit omdat het een (wettelijke) verplichting of noodzaak was om met een islamitische vrouw te kunnen trouwen. Vrouwen doen dit meestal omdat hun partner zoveel liefde voor zijn geloof toont en de rituelen (bidden, vasten, ...) een charmerend effect hebben en men om dichter bij de partner te komen hier gewoon aan mee wil doen en zich dus bekeert. Men wordt verliefd op de zogenaamd islamitische sfeer en samenhorigheid zonder te weten wat de Islam eigenlijk inhoudt.

 

Toen ik mijn verloofde ten huwelijk vroeg, wenste zij dat ik mij tot de Islam zou bekeren, wat ik dan ook gedaan heb. Ik realiseer mij nu dat het niet verstandig was om een godsdienst aan te nemen waar ik bijna niets vanaf wist. Ik heb mijzelf dus bekeerd zonder de Islam grondig bestudeerd te hebben.

 

Dit is een veel voorkomend fenomeen en ik zou zelfs zeggen dat dit typisch is. De moslim(a) met wie men een persoonlijke vriendschap of relatie heeft, weet zelf weinig van de Islam af, heeft deze ook niet op een systematische manier bestudeerd en zou zelfs niet weten hoe men aan een systematische studie moet beginnen.

 

Wanneer je in het algemeen aan moslims om informatie vraagt over de Islam zal men je een aantal onschuldige boekjes in de hand stoppen om aan te tonen hoe mooi de Islam wel is. Deze boekjes zijn zonder meer leugenachtig en zelfs teksten geschreven door het "Centrum voor de Islam in Europa", verbonden aan de Universiteit van Gent zijn gewoon een verdraaiing van de "echte Islam" en een ontkenning van hetgeen de 4 grote scholen van de Islam zeggen. Het stramien is telkens dat men zegt dat de goede passages uit de koran algemeen geldig zijn en de passages die oproepen tot geweld contextueel zijn en enkel voor een specifieke situatie bedoeld. De Koran maakt echter helemaal geen onderscheid tussen verzen die contextueel of algemeen geldig zouden zijn. De negatieve kanten van de Islam worden goedgepraat door kromme redeneringen, door zaken te verzwijgen, door foute vertalingen van het Arabisch en door regelrechte leugens.

 

Mijn bekering tot de Islam vond plaats in een periode van mijn leven dat ik mijn carrière en gezinsleven aan het uitbouwen was en er dus in mijn hoofd geen plaats was voor studie van de Islam. Ik had toen trouwens geen idee hoe ik er zou aan moeten beginnen. En er bestond toen ook nog geen internet.

 

Ik denk dat weinig mensen, zowel moslims als aspirant moslims iets van de Koran begrijpen. De reden is heel eenvoudig: de Koran is slecht gestructureerd, is heel erg verwarrend en springt van de hak op de tak. Het is een eindeloze herhaling van hetzelfde thema: geloof in Allah en zijn boodschapper Mohammed of er wachten je de ergste straffen in de hel. Dit wordt eindeloos herhaald. Honderden malen.

 

Ik ben nog niemand tegengekomen die mij kan vertellen door welke passages hij of zij ontroerd is of zich geraakt voelt of wat voor nieuws Mohammed gebracht heeft dat nog niet in het christendom of het jodendom voorzien is, behalve de goed uitgewerkte jihad-ideologie en het bedreigen en tot vijand verklaren van iedereen die niet in Allah en Mohammed geloven. Er dient gevochten te worden tot de hele wereld de islamitische wetten aanvaardt. Zoals geïllustreerd in volgende passages uit de Koran en de authentieke overleveringen van Bukhari:

 

Koran 2:193. "En bestrijdt hen, totdat er geen vervolging meer is en de godsdienst alleen voor Allah wordt. Maar indien zij (met strijden) ophouden, dan is er geen vijandelijkheid meer toegestaan, behalve tegen de onrechtvaardigen."

Koran 8:39. "En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt. Maar als zij ophouden dan ziet Allah voorzeker hetgeen zij doen."

 

Authentieke overlevering van Bukhari Boek 2 “Geloof”, Nummer 24: Allah's Boodschapper heeft gezegd: "Ik heb (van Allah) opdracht gekregen om te vechten tegen de mensen tot zij verklaren dat niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed Allah's Profeet is, en tot zij de gebeden perfect uitvoeren en de verplichte aalmoezen geven (zakat), en indien zij dit doen, dan hebben zij hun leven en hun bezit tegen mij beschermd behalve wat betreft de Islamitische wetten waarvoor zij rekenschap dienen af te leggen tegenover Allah."

De koran is zonder meer het wonder van de Islam. Ik denk dat de Profeet Mohammed echt zo ongelooflijk geniaal was dat hij een boek met ...

-  absurditeiten (de zon gaat onder in een modderige poel Koran 18.86)

- tegenstrijdigheden (de ene keer heeft iedereen het recht zijn eigen godsdienst te belijden (Koran hoofdstuk 109), de andere keer moeten deze zelfde mensen gedood worden, Koran 9.5),

- denkfouten (volgens de Koran zeggen de Joden in 4.157 dat Jezus de Messias en een profeet van Allah was, hetgeen dus manifest niet klopt) en

-  hatelijkheden (de ongelovigen zijn brandstof van de hel Koran, 2.24)
 

... "verkocht" gekregen heeft als boek van Allah en het summum van communicatie tussen Allah en de mens. Het perfecte boek. Dit boek is intussen zo heilig geworden dat het mishandelen ervan een legitieme reden kan zijn tot moord.

Trouwens zelfs devote moslims zullen bevestigen dat de Koran moeilijk te begrijpen is. En zij bewijzen dit zelf door het bestaan van de zogenaamde tafsirs, boeken met commentaar op de Koran. De Koran zegt van zichzelf dat hij een leidraad is voor de gelovige maar om de Koran te begrijpen heb je 10 andere boeken nodig. Dit kan toch niet kloppen! Een leidraad moet toch duidelijk zijn!

 

In een bepaald opzicht is de Koran voor een aspirant moslim vrij onschadelijk. Het is zo saai en onleesbaar dat niemand verder geraakt dan de eerste bladzijden en het dan opgeeft. Persoonlijk ken ik geen ander boek dat zo verwarrend is. Ik denk dus dat er zo geen bestaat. Het zou trouwens niet gepubliceerd geraken.

 

Een aantal jaren geleden maakte ik bij mijn vrouw de opmerking dat alle nieuws over de Islam heel negatief is en dat ik mij afvroeg wat de Islam zelf zegt. Zij zei toen dat er geen geheimen bestaan en dat alles in de boeken staat. Welke boeken kon ze niet zeggen. Ik heb dus opgezocht op het internet welke boeken (originele bronnen) ik moest lezen en heb dit gevonden op onder andere de websites www.prophetofdoom.net en www.faithfreedom.org. Natuurlijk heb ik door moslims laten bevestigen dat dit de juiste bronnen waren.

 

Als men deze boeken (originele bronnen) kent, dan vindt men die ook terug op islamitische websites en islamitische on-line winkels, maar blijkbaar zijn die daar goed verstopt. De reden is eenvoudigweg dat deze boeken een belediging zijn voor de Islam en voor Mohammed, de Profeet van de Islam. De meeste boeken die nu over de Islam geschreven worden, zijn afgeleid van de originele bronnen maar men haalt er enkel uit wat men wil bewijzen en dit kan goed of slecht zijn. In de meeste gevallen heeft men de waarheid verdraaid om de minder fraaie kanten van Mohammed te kunnen uitleggen.

 

Ik heb dus deze boeken op islamitische websites gekocht en gelezen en vastgesteld dat daar hetzelfde instaat als hetgeen de websites verkondigen die tegen de Islam zijn. Ik heb volgende 20 boeken gelezen:

1. Koran
2. De authentieke overleveringen (Sahih Hadith) van Bukhari: 9 boeken
3. De samenvatting van de authentiek overleveringen van (Sahih) Muslim: 2 boeken
4. Leven van de profeet: oudste biografie door Ibn Ishaq
5. Leven van de profeet: Tabari: 4 boeken
6. Leven van de profeet: Ibn Sa'd: 2 boeken
7. Shariah boek genaamd Umdat as-salik / Reliance of the Traveller van de Shafi'i school (een van de 4 grote scholen van de Islam onder andere erkend door de Al-Azhar universiteit in Egypte). Dit is geen originele bron maar zegt hoe de koran, de hadith en de biografieën van de Profeet door moslim geleerden geïnterpreteerd worden en omgezet worden in wetten. Dit boek is ongelooflijk gebruiksvriendelijk en voor mij dient het als controle om te zien of ik een en ander goed begrepen heb.
Welnu dit Shariah boek bevat geen verrassingen omdat het zoals verwacht consistent is met de Koran en de sahih hadith.

 

Na deze boeken gelezen te hebben, ben ik geen moslim meer. Er bestaat geen grotere belediging, voor Mohammed als profeet en voor de Islam als ideologie, dan de Koran en de originele bronnen van de Islam: boeken geschreven door moslims voor moslims. Daarom roepen websites die de Islam bestrijden iedereen op om de Islam te bestuderen uit deze originele bronnen.

 

Wat daarin te lezen staat is te gek voor woorden. Veel dingen die we in de 21ste eeuw als immoreel beschouwen, is voor Mohammed en de moslims toegelaten.

 

Wat mij vooral stoorde is het volgende:
1- Mohammed heeft slaven genomen en verhandeld. Slavernij bestaat dus in de Islam voor eeuwig en is enkel onder druk van het Westen ook in islamitische landen afgeschaft. Slavernij kan dus op elk moment terug ingevoerd worden. Verder mogen slavinnen en vrouwelijke krijgsgevangenen door hun moslim eigenaar verkracht worden mits bepaalde “regels” te volgen.

Mohammed heeft dit ook zelf aangemoedigd, zie volgende authentieke overlevering van Muslim, Boek 8, Hoofdstuk 29: “Het is toegelaten om seksuele betrekkingen te hebben met een gevangen vrouw nadat ze is gereinigd (van menstruatie of bevalling); in het geval ze een man heeft is haar huwelijk geannuleerd nadat ze gevangen genomen is.

 

Muslim, Boek 8, Nummer 3432: Abu Sa'id al-Khudri (Allah moge met hem tevreden zijn) heeft gerapporteerd dat bij slag om Hunain Allah's Boodschapper (moge de vrede met hem zijn) een leger stuurde naar de Autas en de vijand geconfronteerd heeft en met hen gevochten heeft. Na hen overwonnen en gevangenen genomen te hebben, schenen de gezellen van Allah's Boodschapper (moge de vrede met hem zijn) terughoudend te zijn om betrekkingen te hebben met de gevangen vrouwen omdat hun mannen polytheïsten waren. Toen heeft Allah, de allerhoogste, hieromtrent een openbaring gestuurd:" En (verboden zijn) vrouwen die al getrouwd zijn, behalve die jouw rechterhand bezit [=gevangen vrouwen of slavinnen] (Koran 4:24)" (d.i. zij zijn toegestaan wanneer hun 'Idda periode beëindigd is [= wanneer vaststaat dat ze niet zwanger zijn] ).

2- de positie van de vrouw die gewoon vernederend is; zij kan niet beslissen met wie zij trouwt en kan praktisch zonder formaliteit gescheiden worden.

... of uitgewisseld worden voor een andere vrouw (Koran 4:20. “En indien gij een vrouw in plaats van een andere wenst te nemen en gij hebt één harer een schat gegeven, neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster en een klaarblijkelijk zondige manier nemen?”)

Vrouwen moeten hun man gehoorzamen en als de man vreest dat zij niet gaat gehoorzamen kunnen er klappen vallen (Koran 4:34. "Mannen zijn voogden over de vrouwen omdat Allah de enen boven de anderen heeft doen uitmunten en omdat zij van hun rijkdommen besteden. Deugdzame vrouwen zijn dus zij, die gehoorzaam zijn en heimelijk bewaren, hetgeen Allah onder haar hoede heeft gesteld. En degenen, van wie gij ongehoorzaamheid vreest, wijst haar terecht en laat haar in haar bedden alleen en tuchtigt haar. Als zij u dan daarna gehoorzamen, zoekt geen weg tegen haar. Waarlijk, Allah is Verheven, Groot."

Opmerking: waar in het arabisch "sla hen (vr.mv.)" staat, wordt dit in het Nederlands als "tuchtigt haar" vertaald omdat de vertaler zich gewoon schaamt.)

Een van de 4 scholen van de Islam, nl. de Shafi'i school stelt onomwonden dat de enige rol die een echtgenote heeft, het seksueel bevredigen van haar man is. En via de bruidschat krijgt zij hiervoor een eenmalige betaling. Dit doet mij denken aan het oudste beroep van de wereld. De geleerden van de Shafi'i school zijn geen achterlijke mensen. Zij halen dit gewoon uit de koran:

Koran 4:24. “... En geeft haar een huwelijksgift, tegenover de voordelen, die gij van haar hebt, dit is verplicht; ..."

Koran 4:20. “En indien gij een vrouw in plaats van een andere wenst te nemen en gij hebt één harer een schat gegeven, neemt er niets van terug. Wilt gij het door laster en een klaarblijkelijk zondige manier nemen?

Koran 4:21. “En hoe kunt gij het nemen, wanneer de een uwer tot de andere is ingegaan [nota: dit betekent geslachtsgemeenschap] en zij een sterk verbond met u hebben gesloten?

Dit wordt ook bevestigd door de authentieke overleveringen van de Profeet waaruit duidelijk blijkt dat de bruidschat enkel gekoppeld is aan seksuele betrekkingen met de man. Als hij haar, na eenmaal seksuele betrekkingen gehad te hebben, scheidt is hij zijn geld kwijt. (Bvb Muslim, Boek 9, nummer 3557.)

 

3- het doden van afvallige moslims: de meeste moslims en niet-moslims denken dat dit een anomalie is. Niets is minder waar. Iedereen die de islam ernstig bestudeerd heeft weet dat de Shariah de doodstraf voor afvalligen voorschrijft. Dit is vooral gebaseerd op de authentieke overleveringen van de Profeet die gezegd heeft:

"Indien iemand (een moslim) zijn godsdienst verwerpt, dood hem." (Bukhari, Boek 52, Nummer 260)

En

"Het bloed van een Moslim kan niet vergoten worden behalve in drie gevallen: Voor moord, een gehuwde persoon die overspel pleegt en degene die zich afkeert van de Islam en de Moslims verlaat." (Bukhari, Boek 83 Nummer 17)

In de meeste islamitische landen is de doodstraf voor afvalligheid afgeschaft omdat dit een onmenselijke wet is. Men zorgt er in deze landen wel voor dat afvalligen administratief getreiterd worden of op één andere manier gestraft worden. In het zogenaamd gematigde moslimland Maleisië zit een vrouw in een psychiatrische instelling en heeft men haar kind weggehaald omdat zij zich van de Islam afgekeerd heeft en Hindu geworden is. Zij heeft geluk dat ze in het "gematigde" Maleisië woont. Volgens de Shariah zou ze moeten onthoofd worden.

 

4- polygamie als gelegaliseerd overspel. In tegenstelling tot hetgeen sommige moslim(a)s beweren is polygamie geen anomalie en hoeft de eerste vrouw geen toestemming te geven. De man heeft gewoon onverkort het recht op 4 vrouwen. Vrouwen die hun man dit recht niet gunnen zijn ondankbaar tegenover hun man en gaan dus naar de hel. Dit staat in een overlevering van de Profeet zoals opgetekend door Imam Muslim in Boek 1, Nummer 142.

 

5- de oproep van de Koran en de profeet tot een eeuwigdurende oorlog tot de Islam overal als systeem regeert (zie ook hierboven)

 

6- de onmenselijke straffen voor diefstal en overspel met de gedachte erbij (zie hadith) dat Allah alles kan vergeven behalve dat men andere goden naast Allah zou aanbidden. Dus als men zegt dat Jezus de zoon van God is gaat men naar de hel maar wie diefstal of overspel pleegt én enkel in Allah gelooft kan naar de hemel gaan. (Overlevering opgetekend door Imam Muslim in Boek 1, Nummer 171.)

 

7- de dubbele persoonlijkheid van Mohammed die enerzijds heel betrouwbaar, lief, geduldig, bescheiden en zelfs verlegen was en anderzijds mensen liet doden, folteren, bestelen en verkrachten

 

8- de inconsistentie van de Koran. Geen enkel zinvol mens kan dit als het werk van een Opperwezen beschouwen. Je moet al echt ongelooflijk gebrainwashed zijn om dit subliem te vinden. In Pakistan echter gaat je kop eraf als je de Koran in de vuilnisbak gooit.

 

Vele moslims zullen beweren dat hetgeen ik hierboven geschreven heb niets met de Islam te maken heeft en dat dit cultuurgebonden zaken zijn. Niets is minder waar. De situatie van de moslim en de moslima heeft niets te maken met een zogenaamde achterlijke cultuur in moslim landen en alles met de echte Islam.

 

Ik ben dus de mening toegedaan dat de Islam in strijd is met de mensenrechten en een gevaar is voor de samenleving. En dat een hervorming van de Islam onmogelijk is aangezien alles in detail beschreven staat in de Koran en de Hadith of overleveringen van de Profeet. De Koran en de Hadith zijn een wederzijdse verduidelijking en vullen elkaar aan. De zogenaamde hervormers of gematigde moslims doen gewoon alsof een groot deel van de Koran niet bestaat. Ofwel proberen ze de waarheid te verdraaien omdat die het daglicht niet verdraagt.

 

De extremisten (Wahabi of Salafisten) of de zogenaamde “geradicaliseerde jongeren” gaan gewoon voor het hele verhaal. Indien men in het Westen de Islam toelaat en als godsdienst erkent, dan kan je deze mensen moeilijk verwijten dat zij van dit recht gebruik maken om dan ook de Koran en de Hadith effectief te gaan volgen.

 

Men vergeet dan dat de Islam niet enkel een godsdienst is maar ook een cultuur, een sociaal systeem, een wetgeving, een politiek systeem, een militair systeem, ... en dat deze moeilijk van elkaar te scheiden zijn.

 

Een voorbeeldje: het gebed behoort tot de religieuze sfeer zou men verwachten. Welnu, tijdens het gebed leest men een stuk uit de koran naar keuze voor. Wanneer nu de gelovige hoofdstuk 9 kiest en reciteert dat de afgodendienaren dienen gedood te worden (9:5) en de Christenen en Joden moeten bestreden worden tot zij zich ondergeschikt maken (9:29) en dat je je niet moet ophouden met je ongelovige familieleden (9:23), dan zit je al snel in de militaire, sociale en politieke sfeer. Leg dan maar eens aan die afgodendienaar, Jood of Christen of ongelovig familielid uit dat deze verzen eigenlijk niet meer geldig zijn en enkel toepasbaar zijn in specifieke omstandigheden terwijl de islamitische geleerden het tegendeel beweren.

 

Als ik alles op een rijtje zet dan zie ik niet in hoe iemand die de Islam grondig bestudeerd heeft op basis van de bronteksten nog moslim kan blijven. Ik ben het in elk geval niet meer en hoop dat alle moslims de Islam grondig gaan bestuderen en mijn weg zullen volgen.

 

Tot slot wens ik de vrede toe aan al mijn moslim- en niet-moslimbroeders en -zusters! Alle Menschen sind Brüder!