wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

STUDIE VAN DE ISLAM
1
Bronnen. Een artikel dat niet uit de bronnen van de Islam citeert is waardeloos. Er zijn bijvoorbeeld vele teksten geschreven over het begrip Jihad. Jihad wordt daarin uitgelegd als een spirituele strijd. In de teksten staat doorgaans geen enkele referentie naar de algemeen erkende bronnen van de Islam aangezien die referenties zo goed als onbestaande zijn. Over Jihad als oorlog tegen niet-moslims, zowel defensief als offensief bestaan honderden referenties.

2
Pro of contra Islam: dezelfde bronnen. Het zal je zeker opvallen dat artikels die zeer kritisch staan tegenover de Islam volop citeren uit de Koran en de authentieke overleveringen van Mohammed. En ook artikels die de Islam verdedigen citeren volop uit diezelfde bronnen om het tegendeel te bewijzen. In de regel kloppen beide versies. Jawel, het staat er allemaal in! Je kan de Koran en de authentieke overleveringen dus gebruiken om te bewijzen wat je maar wil door selectief passages aan te halen en door een beetje creatief om te springen met interpretaties. De Koran als supermarkt van ideeën en de gelovige moslim als shopper die zijn karretje vollaadt met wat hij zelf uit het rek kiest. Dit is dus een gevaarlijke situatie en dat blijkt ook effectief uit de dagelijkse realiteit. Je ziet mensen die terroristische aanslagen plegen in naam van de Islam. Zij citeren volop uit de Koran om hun daden te verantwoorden. En je ziet dan vreedzame moslims die beweren zich op de Koran te baseren om in harmonie samen te leven met AL hun medemensen ongeacht godsdienst, ras, uiterlijk, ...

3
Annulatie. In de Islam bestaat een principe dat annulatie heet (abrogation in het Engels of nasikh wa mansukh in het Arabisch) en dit zowel in de Koran als in de Hadith, de overleveringen van Mohammed. Dit principe wordt gebruikt om contradicties uit te leggen. Het blijkt namelijk dat zowel in de Koran als in de overleveringen tegenstrijdige instructies staan. In principe gelden de instructies die laatst gekomen zijn. Die annuleren degene die eerder gekomen zijn. In het algemeen zullen artikels die positief staan tegenover de Islam uit de eerst gekomen passages citeren omdat die milder zijn. Kritische artikels zullen uit de later gekomen passages citeren omdat die militanter of gewelddadiger zijn. Islamitische geleerden zijn het er echter over eens dat enkel de latere passages gelden. Aangezien het principe van annulatie van wezenlijk belang is om de Koran te begrijpen hebben wij er een aparte pagina aan gewijd, zie hier.

4
Context 1. Artikels die positief staan tegenover de Islam zullen gewelddadige of vijandige passages uit de Koran altijd afdoen als zijnde contextueel en enkel voor een bepaalde situatie in het leven van Mohammed toepasbaar. En positieve passages uit de Koran zouden dan algemeen van toepassing zijn. De bedoeling is natuurlijk om de mensen gerust te stellen en eventueel tot de Islam te overhalen. Echter, een boek dat oproepen tot vijandigheid en zelfs oorlogsinstructies bevat (zoals grote delen van Soera’s 8 en 9) en er niet duidelijk bij vertelt dat deze instructies niet meer van toepassing zijn, is een recept voor een regelrechte ramp. Voor de islamitische geleerden bevatten alle passages uit de Koran een boodschap, zowel de milde als de gewelddadige passages. En hun visie over de mildere verzen uit de Koran is meestal ook niet zo positief als men wil laten uitschijnen. Wat opvalt is dat zij in verband met hetgeen de Islam inhoudt meestal een gelijklopende opvatting hebben als niet-moslims en ex-moslims die heel kritisch staan tegenover de Islam.

5
Context 2. Wanneer je de Islam bestudeert zal je vaststellen dat het grootste deel van de Koran geopenbaard is naar aanleiding van specifieke gebeurtenissen in een bepaalde context. Aan de hand daarvan is de boodschap die Allah in de Koran geeft opgebouwd. Voor alle duidelijkheid: de Koran is niet te vergelijken met de stenen tafels met de tien geboden die Mozes gekregen heeft, waarbij God zijn wet in een keer doorgegeven heeft en waarbij geen context meespeelt. Het feit dat de Koran aan de hand van concrete gebeurtenissen geopenbaard is, betekent natuurlijk niet dat de boodschap in de Koran enkel in die context geldt, anders zou de Koran als historisch werk geklasseerd kunnen worden en hoeven moslims zich daar verder niets van aan te trekken. Dat dit niet zo is bewijzen de doodsbedreigingen tegen mensen die de Koran bekritiseren, zoals bij het Nederlands parlementslid Geert Wilders het geval is. Voor moslims is de Koran zo heilig en onaantastbaar dat het slecht behandelen ervan, zowel fysiek als verbaal hen woedend maakt.

6
Context 3. Gewelddadige passages uit de Koran worden zoals gezegd meestal vergoelijkt door te verwijzen naar de context. Zonder dit expliciet te zeggen, geeft men de indruk dat indien deze passages in hun context bekeken worden, zij dan vredelievend zouden worden, of toch tenminste begrijpelijk menselijk gedrag zouden weergeven. Niets is minder waar, de context maakt de zaken gewoon erger of bevestigt het agressieve karakter van de betreffende koranverzen. Men vergoelijkt de gewelddadige passages dan met het feit dat Mohammed veel vijanden had en zich dan moest verdedigen. Wie echter deze context bestudeert aan de hand van de biografieën van Mohammed (boeken geschreven door moslims voor moslims) kan zich niet van de indruk ontdoen dat de stichting van de Islam als godsdienst met buitensporig geweld gepaard gegaan is en dat Mohammed noch verbaal noch fysiek geweld schuwde. Het minste dat men kan zeggen is dat Mohammed er niet in geslaagd is om zijn nieuwe godsdienst te starten op een vreedzame manier, met inachtneming van de “gevoeligheden van andersgelovigen”. Hetgeen bijvoorbeeld wel het geval was met Jezus of Boeddha.

Instructies vooraf