wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
1. Het verdedigen van godsdienstvrijheid en het recht op vrije meningsuiting voor ex-moslims en critici van de Islam

Achtergrond:  Ex-moslims en Islamcritici worden in Westerse landen fysiek bedreigd door moslims. Wij willen dat ex-moslims, zonder hun leven in gevaar te brengen, publiekelijk kunnen zeggen dat zij de Islam verlaten hebben en waarom zij dit gedaan hebben ook al houdt dit kritiek in op de Koran, de Hadith en Mohammed, de Profeet van de Islam. De Beweging van Belgische Ex-moslims moedigt geen beledigend of tendentieus discours aan maar vindt wel dat de Islam op dezelfde manier moet behandeld worden als alle andere godsdiensten. Aangezien bepaalde moslims verbaal of fysiek agressief reageren op kritiek of spot op de Islam, worden de gevoeligheden van moslims ernstig genomen. Op die manier moedigt men geweld aan.

Rechten gegarandeerd door de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:

Artikel 18
Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst;dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen zowel in het openbaar als in zijn particuliere leven zijn godsdienst of overtuiging te belijden door het onderwijzen ervan, door de praktische toepassing, door eredienst en de inachtneming van de geboden en voorschriften.

Artikel 19
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Probleem: de aanwezigheid van migranten afkomstig uit islamitische landen alsook het stilaan georganiseerd geraken van de “islamitische zuil” zet de godsdienstvrijheid en het recht op vrije meningsuiting zwaar onder druk. Daarnaast organiseert de Belgische Staat via het CGKR ook de beperking van vrije meningsuiting en kritiek op de Islam met overheidsmiddelen onder het mom van de strijd tegen racisme en discriminatie.

Waarom: migranten afkomstig uit islamitische landen brengen de gewoonten en opvattingen uit hun land over naar België. In die landen is de wetgeving voor een belangrijk deel gebaseerd op de Shariah. De Shariah beperkt de godsdienstvrijheid en het recht op godsdienst-kritiek heel sterk. Belangrijkste punten zijn het verbod van een moslim om de Islam te verlaten en het verbod op kritiek op de Islam in het algemeen en de Koran/Hadith/Mohammed/ Islamitische wetgeving in het bijzonder. De Islam is als godsdienst zodanig gestructureerd dat de identiteit van een moslim vervlochten zit met de Islam. Moslims worden daardoor in een wurggreep gehouden. Moslims zien kritiek op een aspect van hun godsdienst als kritiek op hun identiteit. De duizenden regeltjes die een moslim dient te volgen maken dat een moslim voortdurend met de Islam in aanraking komt in zijn dagelijks leven.

Godsdienstvrijheid en recht op vrije meningsuiting in Islamitische landen:

De islamitische landen verenigd in the OIC (Organization of the Islamic Conference) hebben de Cairo Declaration of Human Rights in Islam opgesteld omdat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet met het geweten van de regeringen van deze groepering van islamitische landen in overeenstemming is. Door een eigen verklaring op te stellen hebben zij zelf bewezen dat de Islam niet met alle punten van de UVRM verzoenbaar is. Praktisch gezien komt dit doordat de Islam niet voldoende beschermd wordt door de UVRM.

ARTICLE 10:
Islam is the religion of true unspoiled nature. It is prohibited to exercise any form of pressure on man or to exploit his poverty or ignorance in order to force him to change his religion to another religion or to atheism.

“Islam is the religion of true unspoiled nature” is duidelijk een uitspraak van supremacisten die weinig respect hebben voor andersdenkenden. Een religieus leider kan dit zeggen maar niet een leider van een staat met ook niet-moslims zoals voor de meeste moslim-landen het geval is. Maar door het onafscheidelijk zijn van kerk en staat in de Islam zijn dergelijke uitspraken door regeringsleiders van Islamitische landen onvermijdelijk.

ARTICLE 22:
(a) Everyone shall have the right to express his opinion freely in such manner as would not be contrary to the principles of the Shari'ah.
1. Everyone shall have the right to advocate what is right, and propagate what is good, and warn against what is wrong and evil according to the norms of Islamic Shari'ah.
(c) Information is a vital necessity to society. It may not be exploited or misused in such a way as may violate sanctities and the dignity of Prophets, undermine moral and ethical Values or disintegrate, corrupt or harm society or weaken its faith.

ARTICLE 24:
All the rights and freedoms stipulated in this Declaration are subject to the Islamic Shari'ah.

ARTICLE 25:
The Islamic Shari'ah is the only source of reference for the explanation or clarification of any of the articles of this Declaration.

De “Islamitische mensenrechten” kennen geen godsdienstvrijheid. Integendeel, de grote scholen van de Islam, zowel bij de Sjiieten als bij de Soennieten voorzien de doodstraf voor een moslim die de Islam verlaat alsook voor het geven van kritiek op de Islam of Mohammed zowel door moslims als niet-moslims.

Deze twee principes uit de Shariah worden in de diverse islamitische landen op een verschillende manier toegepast of slechts gedeeltelijk toegepast. Zie ook onze webpagina hierover. Moslims die de Islam verlaten worden keihard onder druk gezet, is het niet door de staat, dan door islamitische groeperingen en door eigen familie. Op bescherming door de staat kunnen zij niet rekenen.

Waarom is het belangrijk om de vrijheid van meningsuiting en godsdienstvijheid te verdedigen?
Wanneer bepaalde mensen of ideologieën boven kritiek komen te staan, dan komt er op middellange termijn een dictatuur. Een dictatuur is een situatie waarbij bepaalde mensen of bevolkingsgroepen op afwijkend of gevaarlijk gedrag niet gesanctioneerd worden maar mensen die hierop kritiek hebben wel. Zo kan men in België niet zeggen dat de Islam barbaars is omdat ze steniging voor overspel voorziet, tenzij men een islamitische geleerde is. Islamitische geleerden kunnen vrijuit een gedachtengoed verspreiden dat op heel wat punten ingaat tegen de UVRM, maar mensen die hierop kritiek geven worden door de Belgische overheid bij monde van het CGKR voor de rechtbank gebracht.

Wat zijn de limieten van het recht op vrije meningsuiting?

Het recht op vrije meningsuiting houdt wat ons betreft volgende zaken NIET in:

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks oproepen tot het doden, het fysiek mishandelen of fysiek bedreigen van personen

- Het goedkeuren van het doden, het fysiek mishandelen of fysiek bedreigen van mensen voor het uiten van een mening waarmee men het niet eens is.

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks oproepen tot het stalken van personen

- Het rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeuren van terreur-acties door organisaties die op de lijst van terroristische groeperingen van de EU staan.

- Het goedkeuren of aanmoedigen van pedofilie ook wanneer dit binnen een huwelijk plaatsvindt.

- Laster en belediging van individuen

- Het oproepen tot Jihad. Jihad betekent volgens de mainstream Islam-geleerden oorlog tegen niet-moslims om de Islam als systeem te vestigen (offensief) of te verdedigen (defensief). Zie ook onze webpagina daarover. Het problematische van het Jihad-concept is dat dit een militair concept is dat moslims uit het (Westers) land waarin zij wonen losmaakt en hen indeelt in een soort globaal leger. De loyauteit ten opzichte van het land waar zij staatsburger zijn wordt vervangen door de loyauteit ten opzichte van een soort virtuele wereldwijde moslimgemeenschap die moet verdedigd worden. In de praktijk weigeren sommige islamitische militairen in Westerse landen om uitgezonden te worden naar een islamitisch land. In Frankrijk waren er een aantal gevallen van militairen die weigerden naar Afghanistan te gaan. In plaats van veroordeeld te worden wegens hoogverraad werden zij enkel ontslaan.

- Het oproepen tot het invoeren van de Shariah of het goedkeuren daarvan zonder daarbij beperkingen te vermelden. De Shariah houdt onder andere in:
+ een oorlogsverklaring tegenover niet-moslims die zich niet aan het gezag van de islamitische wet willen onderwerpen (Jihad). De Jihad houdt dus praktisch gezien een oorlogsverklaring tegenover de belgische bevolking in en is dus een vorm van hoogverraad. Oproepen tot het invoeren van de Shariah houdt dus onrechtstreeks hoogverraad in.
+ de doodstraf voor het verlaten en bekritiseren van de Islam. De Shariah laat toe dat om het even wie een afvallige kan doden zonder dat deze daarbij gestraft wordt.
+ toelating van huiselijk geweld tegen vrouwen
+ discriminatie van niet-moslims via allerlei wettelijke bepalingen
+ discriminatie van vrouwen via allerlei wettelijke bepalingen
+ er is geen minimale huwelijksleeftijd. De Shariah laat dus binnen het kader van een huwelijk seksuele betrekkingen met minderjarigen toe die jonger zijn dan hetgeen de Belgische wet toelaat.
+ het doden van een niet-moslim die met een moslima trouwt of er seksuele betrekkingen mee heeft.

Wat vraagt de Beweging van Belgische Ex-moslims?

Aan de Minister van Justitie :

- het afschaffen van alle wetsartikelen die het bekritiseren van godsdiensten, ideologieën of historische religieuze figuren in wat voor bewoordingen dan ook strafbaar stellen, ook al is deze kritiek onterecht of niet volledig terecht.
- het invoeren van wetgeving die het oproepen tot Jihad en tot invoering van de Shariah met hoogverraad gelijkstelt.
- het voorzien van langdurige opsluiting voor mensen die oproepen tot Jihad of het invoeren zonder verdere beperkingen van de Shariah
- het voorzien van langdurige opsluiting voor mensen die publicaties verspreiden die oproepen tot Jihad of het invoeren zonder verdere beperkingen van de Shariah
- zoals misdrijven gemotiveerd door racisme dienen ook misdrijven gemotiveerd door een religie of een andere ideologie een verhoogde strafmaat te kennen
- het voorzien van langdurige opsluiting voor eenieder die zich schuldig maakt aan het bedreigen van mensen die een godsdienst bekritiseren, aan het voorbereiden van aanslagen of het oproepen daartoe. De reden is dat de bedreiging van ex-moslims of zelfs van gematigde moslims een klimaat van angst creëert en de geloofsvrijheid bedreigt. Strenge straffen dienen een ontradend effect te hebben.

Aan de Eerste Minister, bevoegd voor het CGKR :
- het stoppen met het gelijkstellen van kritiek op de Islam met het aanzetten tot haat en discriminatie tegenover moslims.

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken:
- het verlenen van alle nodige beschermende maatregelen voor bedreigde ex-moslims alsook voor Islam-critici.
- het screenen en het uit circulatie nemen van islamitische publicaties die in strijd zijn met de Belgische wetgeving. Wij stellen voor dit te beperken tot publicaties die maximaal honderd jaar geleden opgesteld zijn zodat de Koran en de Hadith hier niet onder vallen.

ONZE STRIJDPUNTEN

Godsdienstvrijheid en Recht op vrije Meningsuiting