wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Wij zijn een groepering van bezorgde ex-moslims die van mening zijn dat de islamitische ideologie een gevaar inhoudt voor de vrijheden in onze Belgische samenleving en tegelijkertijd de integratie van moslims in België verhindert.

Op deze site zal je ontdekken waarom wij dit denken.

Wij komen van diverse etnische en culturele achtergronden en vinden dat het samenleven van mensen van diverse rassen of achtergronden in België GEEN probleem zou mogen vormen.

Wij geloven in de fundamentele goedheid van alle mensen ongeacht ras, geslacht, godsdienst, kleur, uiterlijk, …

Wij geloven dat moslims mensen zijn zoals iedereen, die hun leven wensen uit te bouwen en in vrede met anderen willen samenleven.

Wij zijn van mening dat hoe meer een moslim de Islam toepast, hoe moeilijker het samenleven met niet-moslims verloopt.

Wij geloven dat het probleem van moslims niet “het te weinig volgen van de Islam” is maar het “teveel volgen van de Koran en het voorbeeld van hun Profeet Mohammed”.

Wij menen dat de grote bloeiperiode (8e tot 13e eeuw NC) in de Islamitische geschiedenis enkel mogelijk was door het toelaten van vrije kritiek, ook op de Islam, de Koran en Mohammed, en door een groot respect voor niet-moslims. Aan deze periode is een einde gekomen door het terug strikter te gaan toepassen van de Islam uit de tijd van Mohammed, waarbij moslims over niet-moslims domineerden en gematigde of kritische moslims vervolgd of gedood werden.

Wij geloven dat een multiculturele samenleving werkbaar én verrijkend is op voorwaarde dat enkel de goede kenmerken van nieuw gekomen culturen ingang vinden en dat eigenschappen die een achteruitgang betekenen op het gebied van mensenrechten en de waardigheid van het individu duidelijk afgewezen worden. Wij geloven dat het de taak is van de overheid om in de wetgeving klare grenzen te trekken wat toelaatbaar is en wat niet.

Wij geloven dat de Islam, zoals in de bronteksten weergegeven, moslims in hun ontplooiing en in het harmonieus samenleven met niet-moslims hindert.

Dit is zichtbaar door het feit dat islamitische landen, ook die met een heel oude beschaving, ten opzichte van de rest van de wereld in intellectuele ontwikkeling en algemeen welzijn achterblijven.

En ook door het feit dat moslims in landen of gebieden met een meerderheid van niet-moslims moeilijkheden ondervinden om met andere burgers in harmonie samen te leven.

En dat niet-moslims in landen met een moslim-meerderheid door onderdelen van de islamitische wetgeving gediscrimineerd of vervolgd worden.

Wij willen moslims van de Islam bevrijden door de naakte waarheid te vertellen. Het is die waarheid die in de Islamitische bronteksten beschreven staat en die door mensen die in België de Islam menen te moeten verdedigen ofwel verborgen ofwel verdraaid wordt of gewoonweg niet gekend is.

Wij geloven in geweldloosheid zowel fysiek als verbaal. Wij vragen enkel het recht om te rapporteren hoe de Islam door moslim geleerden zelf geïnterpreteerd wordt. Wij houden ons aan de naakte feiten die we halen uit boeken geschreven door moslims voor moslims. Wij willen moslims een spiegel voorhouden. In die spiegel is de Islam geprojecteerd.

Wij zijn van mening dat vrije kritiek op de Islam, zoals op andere godsdiensten of ideologieën, moet kunnen en niet gelijkgesteld mag worden met haatzaaien tegen moslims of met rechts-extremisme.

Onze teksten zijn gebaseerd op islamitische brongeschriften die voor moslims leidinggevend zijn. Ons startpunt is de vaststelling dat de meeste moslims niets weten over de onprettige kanten van de Islam in het algemeen en die van haar stichter Mohammed in het bijzonder.

WIE ZIJN WIJ EN WAT GELOVEN WIJ ??