wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif
Deze pagina gaat over het karakter van Allah zoals in de Koran voorgesteld.

We gaan uit van de vaststelling dat niemand Allah ooit gezien heeft en dat zijn karakter enkel gekend is via Mohammed die beweert met Hem in contact geweest te zijn via de Engel Gabriël.

1. Allah heeft 99 namen, deze kan je hier vinden

Sommige van die namen roepen vragen op.

2. Allah is de Gelovige - Al-Mu’min

Waarin gelooft Allah?

3. Allah is alwetend - Al-Alim

Toch zijn er zaken die Allah niet weet, zie hier.

4. Allah is de erfgenaam - Al-Waris

15.23. En voorwaar, Wij zijn het, die leven geven en doen sterven en Wij zijn de Erfgenaam.

Erfgenaam van wat?

5. Allah is onafhankelijk, zichzelf genoeg - As-Samad

2.263 Allah is zichzelf genoeg (heeft niemand of niets nodig)

Toch heeft hij het nodig aanbeden te worden.

51.56. En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.

6. Allah doet de mensen dwalen, Satan ook

Satan doet dwalen:

4.60. Kent gij niet degenen, die beweren dat zij geloven in hetgeen u is geopenbaard en hetgeen vóór u is geopenbaard? Zij wensen recht te zoeken bij de opstandigen ofschoon het hun was geboden, dezen te verwerpen. En Satan wenst hen ver van het rechte pad te doen afdwalen.

Allah doet dwalen:

2.7. Allah heeft hun hart en oren verzegeld en over hun ogen is een sluier; hun wacht een zware straf.

2.10. Er is een ziekte in hun hart en Allah heeft die ziekte verergerd; er wacht hun een pijnlijke straf, omdat zij plachten te liegen.

2.20. Bijna beneemt het bliksemlicht hun het gezichtsvermogen; telkens als het hen beschijnt, wandelen zij daarin, maar wordt het weder donker, dan staan zij stil. En, zo Allah het wilde, zou Hij hun het gehoor en het gezicht kunnen ontnemen, waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen.

4.88. Waarom zijt gij betreffende de huichelaars (in) twee partijen (verdeeld)? Allah heeft hen neergeslagen wegens hetgeen zij verdienden. Wenst gij hen te leiden, die Allah te gronde deed gaan? En voor hen, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden.

4.143. Weifelend tussen dat en dit. Zij behoren noch tot dezen, noch tot genen. En voor hem, die Allah doet dwalen, zult gij geen uitweg vinden.

6.39. Zij, die Onze tekenen verloochenen, zijn doof en stom, in de duisternis. Allah laat wie Hij wil dwalen en Hij plaatst op het rechte pad wie Hij wil.

6.125. Wie Allah ook wenst te leiden, Hij verruimt zijn hart voor de Islam en wie Hij wenst te laten dwalen, zijn hart maakt Hij eng en gesloten alsof hij een hoogte aan het beklimmen was. Zo legt Allah degenen die niet geloven, onreinheid op.

7.178. Wie Allah leidt is op het rechte pad. En wie Hij laat dwalen, zal tot de verliezers behoren.

7.186. En wie Allah laat dwalen, voor hem kan er geen gids zijn. Hij laat dezulken in hun koppigheid blindelings zwerven.


... En stuurt de dwalenden naar de hel

7.36. Maar zij, die Onze tekenen verloochenen en er zich hoogmoedig van afkeren – dezen zullen de bewoners van het Vuur zijn, zij zullen daarin vertoeven.

7. Allah smeedt complotten

De Koran vermeldt op verschillende plaatsen dat Allah plannen maakt om de mensen te misleiden. De ongelovigen maken plannen om boosaardige dingen te doen en Allah maakt plannetjes daartegen. Een heel menselijke reactie. Maar is dit het gedrag van een goddelijk Opperwezen? Heeft hij niet alles volledig onder controle?

3.54. En zij maakten plannen (tegen Jezus). Allah maakte ook plannen (tegen hen), maar Allah voorziet het beste.

7.99. Zijn zij dan veilig voor Allah's voornemen? En niemand waant zich veilig voor Allah's voornemen, dan het volk dat te gronde gaat.

8.30. Toen smeedden de ongelovigen tegen u plannen, opdat zij u gevangen mochten nemen of doden of verbannen. En zij maakten plannen en Allah maakte plannen en Allah is het best in staat plannen te verijdelen.

10.21. En wanneer Wij mensen barmhartigheid doen smaken nadat tegenspoed hen overviel, zie! zij beginnen tegen Onze tekenen plannen te smeden. Zeg: "Allah is vlugger in het maken van plannen." Voorzeker Onze boodschappers schrijven al hetgeen gij verzint op.

13.42. En degenen, die vóór hen waren, verzonnen plannen, maar (het slagen van) alle plannen berust bij Allah. Hij weet wat elke ziel verdient en de ongelovigen zullen weldra weten voor wie de uiteindelijke woonplaats is.

27.50. En zij smeedden een plan, en Wij maakten ook een plan (tegen hen) maar zij bemerkten het niet.

8. Allah en de menselijke logica.

Paus Benedict XVI heeft tijdens een voordracht in Regensburg op 12 September 2006 de hele moslimwereld in de gordijnen gejaagd door onder andere te stellen dat Allah niet gebonden is aan de menselijke logica.

Het interessante hieraan is dat moslims hetzelfde denken als de Paus, maar zoals gewoonlijk zijn moslims beledigd als hun geloof bekritiseerd wordt, ook al is de kritiek honderd procent terecht.

We citeren even een passage uit de inleiding van het Shariah handboek Reliance of the Traveller van de Shafi’i school (gecertificeerd door de Al-Azhar Universiteit in Kairo). Op p.2 en 3 in §a1.4 staat het volgende:

Het goede is niet wat de rede als goed beschouwt, noch het kwade wat de rede als het kwade beschouwt. De maat van goed en kwaad, volgens deze school van denken, is de Heilige Wet, niet de rede.

(The good is not what reason considers good, nor the bad what reason considers bad. The measure of good and bad, according to this school of thought, is the Sacred Law, not reason.

Islam betekent onderwerping aan de wil van Allah zoals weergegeven in de Koran. Het is niet nodig om “het waarom” van de richtlijnen te begrijpen, zelfs al zijn deze tegenstrijdig. Men concentreert zich op “het hoe”. De meeste theologische discussies gaan daar dan ook over. De wil van Allah moet uitgevoerd worden zelfs al bestaan er tegenstrijdige instructies. We geven drie voorbeelden:

Moet men zich alleen aan Allah onderwerpen, alleen Allah dienen?

JA, zegt de Koran

39.66. Neen, dient Allah alleen en behoort tot de dankbaren.

NEEN, zegt de Koran, wanneer Allah zegt “onderwerp je aan Adam” dan moet je dit doen, anders ben je een ongelovige.

2.34. En toen Wij tot de engelen zeiden: "Onderwerpt u aan Adam", onderwierpen zich allen, behalve Iblies. Hij weigerde, hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen.

Allah neemt zijn woorden terug

De Koran is het perfecte woord van Allah, maar toch vindt Allah het nodig om zijn woorden te herroepen. Dit wordt het best geïllustreerd door volgend koranvers:

2.106. Welk teken [in het Arabisch ayah of koranvers] Wij ook opheffen of doen vergeten, daarvoor brengen Wij betere of daaraan gelijke. Weet gij niet, dat Allah macht heeft over alle dingen?

Allah geeft dus delen van de Koran door aan Mohammed. Maar later annuleert Hij die of zorgt Hij ervoor dat Mohammed ze vergeet. Hij bedenkt zich dus. Aangezien Allah verondersteld wordt alles te weten, doen dergelijke “kunstgrepen” vermoeden dat de Koran door een mens opgemaakt is, Mohammed dus. In het algemeen beperkt de Koran zich niet tot spirituele instructies voor de gelovigen, die zij naar best vermogen dienen in te vullen, zoals “bemin je naaste zoals jezelf”. Integendeel zijn heel veel instructies heel gedetailleerd en lopen ze parallel met gebeurtenissen in het leven van Mohammed. Aangezien de levensomstandigheden en machtssituatie van Mohammed voortdurend veranderden, moest de boodschap ook mee veranderen. Vandaar de kunstgreep met het “opheffen” van verzen.  

Niet te veel vragen stellen

Indien een godsdienst gebaseerd zou zijn op ratio, dan zou men verwachten dat de gelovige vragen stelt over de leerstellingen. Mohammed had in een aantal gevallen problemen om deze vragen te beantwoorden. Allah neemt weer de verdediging van Mohammed op en beschuldigt de lastige vragen-stellers dan maar van ongeloof.

2.108. Zoudt gij de boodschapper die tot u werd gezonden, willen ondervragen, zoals Mozes voorheen werd ondervraagd? Maar wie on-geloof in ruil neemt voor geloof, is voorzeker van het rechte pad afgedwaald.

Mohammed heeft ditzelfde nog eens bevestigd. Volgende overlevering opgetekend door Bukhari, 3.41.591 illustreert dit:

Al-Mughira bin Shu’ba heeft verteld: De Profeet zei, “Allah heeft verboden voor jullie, (1) ongehoorzaam te zijn tegenover jullie moeders, (2) jullie dochters levend te begraven, (3) niet te betalen waar andere mensen recht op hebben en (4) bedelen. En Allah haat dat jullie (1) leeg en nodeloos praten, of dat jullie te veel over anderen praten, (2) te veel vragen stellen, (in betwiste religieuze aangelegenheden) en (3) jullie rijkdommen verspillen (door extravagantie).

Oorlog voeren tegen Allah, hoe gaat dat?

5.33. De vergelding dergenen die oorlog tegen Allah en Zijn boodschappers voeren en er naar streven wanorde in het land te scheppen, is slechts dat zij gedood of gekruisigd worden, of dat hun handen en hun voeten de ene rechts en de andere links, worden afgesneden, of dat zij het land worden uitgezet. Dat zal voor hen een schande in deze wereld zijn en in het Hiernamaals zullen zij een grote straf ontvangen.

En als Allah de oorlog gewonnen heeft, krijgt hij de oorlogsbuit!

8.1. Zij vragen u omtrent de oorlogsbuit. Antwoord: "De oorlogsbuit behoort aan Allah en de boodschapper. Vreest daarom Allah en regelt (uw geschillen) onderling inschikkelijk en gehoorzaamt Allah en Zijn boodschapper als gij gelovigen zijt."

STUDIE VAN DE ISLAM

Allah