wp69f99646.png

BEWEGING EX-MOSLIMS VAN BELGIË - MOUVEMENT DES EX-MUSULMANS DE BELGIQUE

wp1f64627c.png
wpe9143178.png
wp3a066fc9.png
wp1e2da4b2.png
wp1099933a.png
wpa0baa23e.gif

HOE BESTUDEER IK DE ISLAM ???
De Koran wordt door moslims beschouwd als het letterlijke woord van Allah. Mohammed kreeg vanaf een bepaald ogenblik in zijn leven visioenen. Daarin verscheen de engel Gabriël. De engel Gabriël heeft de Koran in stukken aan Mohammed gedicteerd én elk jaar in de Ramadan in zijn geheel herhaald. Mohammed heeft deze openbaringen woord voor woord van buiten geleerd en dan aan andere mensen doorgegeven. Die hebben op hun beurt gedeeltes van buiten geleerd en/of opgeschreven.

Een aantal jaren na de dood van Mohammed is de Koran dan in zijn geheel verzameld en te boek gesteld. Moslims geloven dat in dit proces niets verloren gegaan of veranderd is. Dit staat ook in de Koran zelf:

56.77. Voorzeker, dit is (de) verheven Koran,
56.78. Een beschermd Boek.

De Koran bestaat uit een aantal hoofdstukken, SOERA’s genaamd. Elk hoofdstuk of Soera bestaat uit een aantal verzen, AYAH’s genaamd.

Het is van belang te weten dat de Koran niet in volgorde van openbaring is gerangschikt. De hoofdstukken of Soera’s zijn (behalve het eerste) geordend van lang naar kort, het langste eerst en het kortste laatst. Nu is het zo dat de volgorde van openbaring wel degelijk van belang is aangezien bepaalde verzen (ayahs), andere verzen op het eerste zicht tegenspreken. Er staan echter geen contradicties in de Koran. De latere verzen (ayahs) annuleren gewoon degene die vroeger gekomen zijn. Meer informatie kan je lezen op onze webpagina „annulatie van verzen“.

Van belang is ook om te weten dat er zogenaamde verzen van Mekka en verzen van Medina zijn. Deze zijn geopenbaard toen Mohammed in Mekka respectievelijk in Medina woonde. De toon en inhoud van beide gedeeltes zijn verschillend.

MEKKA

Tijdens zijn periode in Mekka was Mohammed een spirituele leider en de geopenbaarde verzen zijn dan ook van een eerder spirituele aard. Mohammed was een “waarschuwer”. Hij riep de mensen op om in Allah als enige God en in hemzelf als laatste Profeet te geloven anders gingen ze naar de hel. De boodschap van Mohammed sloeg niet echt aan en hij had weinig volgelingen, vooral marginalen. Uiteindelijk is hij uitgeweken naar Medina.

MEDINA

Tijdens zijn periode in Medina ontpopte Mohammed zich tot politiek en militair leider, maar ook tot wetgever. De verzen die toen geopenbaard zijn, zijn wetgevend van karakter en roepen de gelovigen op om voor hun geloof te vechten, zowel defensief als offensief. De ongelovigen worden onophoudelijk naar de hel verwenst.

ARABISCH

De Koran is in het Arabisch geschreven en er wordt aangenomen dat geen enkele vertaling juist weergeeft wat Allah gezegd heeft. Dit is dan ook één van de problemen van de Koran, namelijk dat de tekst zo geschreven is dat hij moeilijk te vertalen is. Dit is zeker een gebrek voor een godsdienst die beweert universeel te zijn. Minder dan 15% van de moslims zijn het Arabisch machtig en van de Arabisch-taligen is dan nog een minderheid én voldoende geschoold én het klassiek Arabisch machtig.

Een bijkomend probleem met de Koran, niet alleen met de vertalingen maar ook met het Arabische origineel, is dat deze geopenbaard is aan de hand van een reeks concrete gebeurtenissen die voor de eerste moslims nog fris in het geheugen lagen maar die 1400 jaar later vervaagd zijn of zelfs totaal niet meer bekend zijn. Zonder die gebeurtenissen te kennen is het onmogelijk om iets van de Koran te begrijpen, ook niet als je perfect Arabisch kent. De meeste moslims kennen de gebeurtenissen die achter de koranverzen zitten niet en dit is de reden waarom iedereen een eigen uitleg heeft over de betekenis van heel veel verzen. De islamitische geleerden kennen deze achtergronden wel en hebben dan ook een vrij gelijklopende opinie over hetgeen de Koran voorschrijft. Wanneer je een eind gevorderd ben met je studie van de Koran zal je merken dat de Koran naadloos aansluit bij de gebeurtenissen (en soms schandalen) in het leven van Mohammed.

Daarom raden we aan om de Koran niet zomaar te beginnen lezen maar dit te doen aan de hand van de oudst beschikbare biografie van Mohammed, namelijk die van Ibn Ishaq (zie ook onder het hoofdstuk SIRA, biografieën van Mohammed). Deze biografie geeft de context weer en verwijst bij de verschillende gebeurtenissen ook naar de plaats in de Koran waar over deze gebeurtenissen gesproken wordt. Je kan dus best deze biografie lezen met de Koran bij de hand en telkens wanneer naar de Koran gerefereerd wordt, de betreffende passages lezen en best ook de verzen ervoor of erna of ineens het volledige hoofdstuk, zodat je kan zien hoe een gebeurtenis in de Koran verwerkt is.

De Koran is in elke boekhandel te verkrijgen.

Online-versies zijn te vinden op volgende sites:
- http://www.koranonline.nl/koran/nl/?go=NL
- http://www.redouan.nl/koran_nl.htm

Een Microsoft WORD versie kan je hier downloaden. Deze word versie is interessant om te zoeken wat de Koran over een onderwerp zegt, bvb over ongelovigen, Jezus, de hemel, de hel, Allah. Je kan met de „zoekfunctie” in het programma WORD) snel bij de verschillende passages komen waar het betreffende begrip vermeld is en zien in welke context de begrippen weergegeven worden.

Een voorbeeldje. Volgens de oudste islamitische bronnen waren de eerste openbaringen die Mohammed via de engel Gabriël kreeg zo traumatisch dat hij dacht gek geworden te zijn. Hij wou zelfs zelfmoord plegen. Toen hij in het openbaar begon te vertellen wat Gabriël hem gezegd had, dachten de mensen van Mekka ook dat hij gek was. Nu hoeft het niet te verbazen dat de Koran naar deze reactie van de mensen van Mekka verwijst en hen van antwoord dient. Wanneer we zoeken in de Koran op het woord “krankzinnig” dan komen we 6 passages tegen waar hiernaar gerefereerd wordt en wel in 7:184, 23:70, 34:46, 68:2, 68:51, 81:22. Het eerste cijfer geeft telkens het soera-(hoofdstuk)nummer en het tweede het ayah-(vers)nummer. 7:184 is dus soera 7, vers 184.

Voor mensen die goed Engels begrijpen is de website van de Muslim Student Association van Amerika interessant. Deze geeft 3 vertalingen van de Koran http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/ en heeft ook een zoekmachine waar je op woorden of woordcombinaties kan zoeken:
http://www.usc.edu/dept/MSA/reference/searchquran.html .

1. DE KORAN: Het woord van Allah